ರಷ್ಯಾದ ಕುಟುಂಬ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಗೆ ಪೋಲೆಂಡ್ ಎಂದು ಸ್ವೀಡನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಕು ತಂದೆ - ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ